1. Home
 2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Cập nhật thông tin cá nhân

Cập nhật thông tin cá nhân

1. Mục đích sử dụng

Cho phép người dùng cập nhật và chỉnh sửa các thông tin cơ bản, bao gồm: Email, Số điện thoại, CMND/CCCD, Trình độ học vấn,…

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Đăng nhập trang MISA ID, theo đường link: id.misa.vn

Nhập thông tin tài khoản, bao gồm:

 • Nhập Email/SĐT
 • Nhập Mật khẩu
 • Nhấn Đăng nhập

Bước 2: Tại tab Thông tin cá nhân, người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin cá nhân cần thay đổi

I. Cập nhật thông tin cơ bản

Cho phép bạn thay đổi, cập nhật các thông tin cơ bản trên hệ thống

 • Để chỉnh sửa thông tin cơ bản, Nhấn Thay đổi
 • Hệ thống hiển thị chi tiết tất cả các thông tin cơ bản, người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin
 • Nhấn Lưu để hoàn thành
II. Cập nhật CMND/CCCD

Cho phép cập nhật CMND/CCCD trên hệ thống

 • Để chỉnh sửa thông tin về CMND/CCCD, Nhấn Thay đổi
 • Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin CMND/CCCD, người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin
 • Upload hình ảnh CMND/CCCD (2 mặt)
 • Nhấn Lưu để hoàn thành
III. Cập nhật thông tin Công việc và Học vấn

Cho phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin về công việc và học vấn

 • Để chỉnh sửa thông tin về công việc, nhấn Thay đổi
 • Hệ thống sẽ hiển thi chi tiết các thông tin về công việc
 • Để bổ sung thêm, nhấn Thêm công việc. Nhập thông tin chi tiết. Nhấn Lưu

Thao tác thực hiện cập nhật thông tin học vấn hoàn toàn tương tự.

Updated on April 23, 2021

Was this article helpful?

Related Articles